RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA PRILAGOJENE METODOLOGIJE USPOSABLJANJA ZA VODSTVENE IN STROKOVNE DELAVCE Z NAMENOM PREPOZNAVANJA ERGONOMSKIH TVEGANJ IN IZBOLJŠANJA DELOVNIH POGOJEV ZAPOSLENIHCilji projekta

Ključni cilj projekta je razvoj aplikativne metodologije, ki bo omogočala podjetjem boljše prepoznavanje in obvladovanje ergonomskih tveganj, in s tem izboljševanje delovnih pogojev, transfer znanja v podjetja in znotraj podjetij. Ciljno skupino predstavljajo predvsem mala in srednja, pa tudi velika podjetja na celotnem območju Slovenije, ki na področju ergonomije praktično nimajo znanja ter tudi večja podjetja, ki tej disciplini želijo dati večji poudarek. V sklopu razvoja modela bomo definirali pristop po modulih, ki bodo vključevali aktivnosti, ki bi jih naj izvajalo sodobno podjetje. Oblikovali bomo nabor metod in orodij, ki jih bodo podjetja uporabljala pri inoviranju produktov, procesov in organizacije. Posamezne module oz. konkretne metode in orodja bodo podjetja izbirala glede na specifiko poslovnega okolja v katerem delujejo. Pri razvoju programa bodo aktivno sodelovali tudi predstavniki ciljnih skupin podjetij. Pri projektu bodo sodelovali zaposleni in zunanji strokovnjaki.


V konzorciju se bomo prednostno osredotočili predvsem na fizično ergonomijo, ki se ukvarja z anatomijo, antropometrijo, fiziologijo in biomehaniko (npr. delovni položaji, rokovanje z materialom, ponavljajoči se gibi, mišično kostne disfunkcije, napor pri delu, varnost in zdravje). Prav tako pa bomo pri razvoju metodologije upoštevali tudi kognitivno ergonomijo, ki se ukvarja z mentalnimi procesi (percepcija, spomin, psihični napori, sprejemanje odločitev, zanesljivost, stres, komunikacija človek-računalnik itd.), ter tudi organizacijsko ergonomijo, ki se ukvarja z optimizacijo socio-tehničnih sistemov, vključno z organizacijskimi strukturami, procesi in politiko (npr. komunikacija, HRM, oblikovanje dela in delovnega časa, delo v timih, itd.).


Tako smo v projektu definirali naslednje cilje:
Cilj 1: Razvoj in testiranje prilagojene metodologije za prepoznavanje ergonomskih tveganj na delovnih mestih v izbranih podjetjih.
Cilj 2: Implementacija metode bo izvedena s tremi dvodnevnimi seminarji oz. delavnicami.
Cilj 3: Izdelava priročnika, ki bo uporabnikom na razpolago v elektronski obliki z možnostjo pridobitve na portalu izdelane spletne strani.
Cilj 4: Z vsebino projekta ter priročnikom bo seznanjenih vsaj 200 uporabnikov, vsaj 100 pa si bo preneslo priročnik iz spletne strani ter ga uporabilo v svojem delovnem okolju.
Cilj 5: Vsaj v 10 podjetjih bo izdelana vsaj 1 analiza delovnega mesta po razviti metodologiji, skupno število opravljenih analiz delovnih mest po razviti metodologijo bo vsaj 20.
Cilj 6: Izvedena bodo 3 dvodnevna usposabljanja, kjer bo skupaj udeleženih najmanj 20 zaposlenih iz podjetij.
Cilj 7: Izdelava spletne strani projekta, na kateri bo vzpostavljen forum, na katerem bodo udeleženci izmenjevali izkušnje ter imeli možnost pridobivanja strokovnega gradiva.